Kutsu FINDA OY:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

05.03.2012

Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen tietosuojaseloste

Finda Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. päivänä maaliskuuta 2012 klo 15.30 Porin Suomalaisella Klubilla, osoitteessa Eteläranta 10, Pori.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat seuraavasti:

  1. Esitetään tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
  2. Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
  3. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  4. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  5. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
  6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
  7. Valitaan hallituksen jäsenet
  8. Valitaan tarvittaessa tilintarkastajat

Päätetään hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 2.673.426 kappaleen omien A-sarjan osakkeiden hankinnasta vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden hankintahinnan tulee olla vähintään 14 ja enintään 21 euroa. Hallitus on lisäksi oikeutettu päättämään keneltä osakkeita hankitaan samoin kuin muista hankinnan ehdoista. Osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta siitä päättävästä yhtiökokouksesta.

Päätetään hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja siihen mahdollisesti liittyvästä osakepääoman korottamisesta seuraavasti:

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 2.673.426 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman A-sarjan osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeet voidaan antaa myös apporttiomaisuutta vastaan. Hallitus on oikeutettu päättämään annettavien osakkeiden merkintähinnasta sekä merkintähinnan kirjaamisesta osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston välillä. Hallitus on lisäksi oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista ja poikkeamaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten liiketoiminta- ja yhteistyöjärjestely taikka osakaspohjan laajentaminen. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Päätetään hallituksen valtuuttamisesta päättämään lahjoituksesta seuraavasti:

Hallitus on oikeutettu päättämään vuonna 2012 enintään 100 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Hallitus on oikeutettu päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2012 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 23.3.2012 klo 10.00.

Kokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset, tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 12.3.2012 lukien yhtiön toimitiloissa osoitteessa Telekatu 1, 21200 Raisio sekä yhtiön internet-sivuilla www.finda.fi. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset kokousasiakirjoista. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan 6.3.2012 klo 9.00 alkaen ja viimeistään 23.3.2012 klo 10.00. Kokoukseen voi ilmoittautua täällä tai sähköpostilla seppo.haapasalo@finda.fi. Osallistumisilmoituksen voi tehdä myös kirjallisesti osoitteella Finda Oy, PL 60, 21201 Raisio.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään lähettämään postitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Ilmoituksen ja valtakirjan on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänilippujen jako aloitetaan kokouspäivänä puolta tuntia ennen kokousta klo 15.00.

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2012. Osinko maksetaan 13.4.2012.

Helsingissä 28.2.2012

FINDA OY

Hallitus