Kutsu FINDA Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

05.03.2014

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä

Tietosuojaseloste

Finda Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 28. päivänä maaliskuuta 2014 klo 15.00 Porin Suomalaisella Klubilla, osoitteessa Eteläranta 10, Pori.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat seuraavasti:

  1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus
  2. Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
  3. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  4. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  5. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
  6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
  7. Valitaan hallituksen jäsenet
  8. Valitaan tarvittaessa tilintarkastajat

Päätetään hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 2 700 247 kappaleen omien A-sarjan osakkeiden hankinnasta vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden hankintahinnan tulee olla vähintään 14 ja enintään 21 euroa. Hallitus on lisäksi oikeutettu päättämään keneltä osakkeita hankitaan samoin kuin muista hankinnan ehdoista. Osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta siitä päättävästä yhtiökokouksesta.

Päätetään hallituksen valtuuttamisesta päättämään lahjoituksesta seuraavasti:

Hallitus on oikeutettu päättämään vuonna 2014 enintään 100 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Hallitus on oikeutettu päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2014 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 25.3.2014 klo 10.00.

Kokousasiakirjat

Hallituksen ehdotukset, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 17.3.2014 lukien yhtiön toimitiloissa osoitteessa Logomo Byrå, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku sekä yhtiön internet-sivuilla www.finda.fi. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset kokousasiakirjoista. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan 5.3.2014 klo 10.00 alkaen ja viimeistään 24.3.2014 ennen klo 10.00 yhtiön internet-sivuilla www.finda.fi tai sähköpostilla osoitteeseen seppo.haapasalo@finda.fi tai kirjallisesti osoitteella Finda Oy, Logomo Byrå, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään lähettämään postitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Ilmoituksen ja valtakirjan on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänilippujen jako aloitetaan kokouspäivänä puolta tuntia ennen kokousta klo 14.30.

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2014. Osinko maksetaan 11.4.2014.

Helsingissä 27.2.2014

FINDA OY

Hallitus