Hallinnointiperiaatteet

Finda on tele- ja tietotekniikka-alan kehittämiseen ja siihen liittyvään sijoitustoimintaan erikoistunut konserni. Konsernin emoyhtiö Finda Oy (jäljempänä myös yhtiö) on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Finda Oy toimii omistajayhtiönä, jonka roolina on aktiivisena omistajana hallinnoida tytär- ja osakkuusyhtiöomistuksiaan sekä hoitaa sijoitusomaisuuttaan omistaja-arvoa optimaalisesti kehittävällä tavalla.

Finda Oy:n tytäryhtiö, Oy Omnitele Ab, on kansainväisesti toimiva tietoliikennealan konsultointiyritys. Finda Oy on DNA Oy:n suurin omistaja 33,4 prosentin osuudella.

Finda Oy:n hallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja muuta voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä sekä yhtiöjärjestystä. Lisäksi Finda Oy noudattaa soveltuvin osin Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton 1.7.2004 voimaan tullutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä ("Corporate Governance -suositus").

Finda Oy:n toimielimillä on vastuu Finda-konsernin hallinnosta ja toiminnasta. Nämä toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön organisaatio on kevyt, joten toimitusjohtajaa avustavaa johtoryhmää ei ole.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Finda Oy:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksen tehtävät on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja Finda Oy:n yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiökokous kokoontuu pääsääntöisesti kerran vuodessa. Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen päättämällä tavalla kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Yhtiökokouksessa on esitettävä:
- tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomuksessa on päätettävä:
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten palkkioista
- hallituksen jäsenten lukumäärästä

Kokouksessa on valittava:
- hallituksen jäsenet
- tarvittaessa tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Lisäksi on käsiteltävä mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan tarvittaessa koolle käsittelemään tiettyä yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta.

Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista tiedotetaan osakkeenomistajille kokouskutsussa, joka toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2§:n 2 momentin mukaista täsmäytyspäivää ennen yhtiökokousta heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä päivittäin ilmestyvässä sanomalehdessä.

Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan samalla tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen yhtiökokousta. Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, sekä mahdollisuuksien mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiön tavoitteena on myös, että hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt ovat läsnä valinnan tekevässä yhtiökokouksessa, ellei poissaololle ole erityisen painavaa syytä.

Hallitus

Finda Oy:n yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksessa on tällä hetkellä viisi jäsentä. Finda Oy:n toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenet ovat:

Sami Aurejärvi s. 1977                                                                                                       Hallituksen puheenjohtaja                                                                                

Salkunhoitaja, Rival-rahastot

Justus Könkkölä s. 1979                                                                                          Hallituksen jäsen

Osakas, Asianajotoimisto Socrates

Niko Palonen s. 1978                                                                                                  Hallituksen jäsen

Toimitusjohtaja, Aurejärvi Varainhoito Oy

Riikka Karppinen s. 1983                                                                                           Hallituksen jäsen                                                                             

Sijoitusanalyytikko, Rival-rahastot / Aurejärvi Holdings Oy

Timo Rautanen s. 1969                                                                                              Hallituksen jäsen

Toimitusjohtaja, Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus laatii itselleen työjärjestyksen, joka on voimassa toistaiseksi. Hallitus voi tarvittaessa tarkistaa ja hyväksyä tarpeelliset muutokset työjärjestykseen.

Tehtäviensä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:
- päättää yhtiön strategiasta ja vahvistaa toimialastrategiat
- päättää konsernirakenteesta ja -organisaatiosta
- käsittelee ja hyväksyy konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
- vahvistaa vuosittain liiketoimintasuunnitelman, budjetin ja investointisuunnitelman
- päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista tai -myynneistä, yritysjärjestelyistä, vastuusitoumuksista ja rahoitusjärjestelyistä
- päättää merkittävistä käyttöomaisuuden myynneistä
- päättää yhtiön sijoitusstrategiasta
- päättää yhtiön osingon jakopolitiikasta
- hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet
- nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista
- arvioi vuosittain toimitusjohtajan toimintaa ja omaa toimintaansa.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Vuonna 2016 kokouksia pidettiin 22 kpl.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista.

Finda Oy:n toimitusjohtajaksi on 1.3.2017 alkaen nimitetty Tommi Aurejärvi.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että konsernin toiminta sekä juokseva hallinto hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Liiketoiminnan ohjaus Finda-konsernissa tapahtuu edellä kuvatun hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän avulla. Konsernissa on käytössä liiketoiminnan tehokkaan seurannan edellyttämät raportointijärjestelmät.

Hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Yhtiön taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain ja se raportoidaan hallitukselle.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet on määritelty kirjallisesti. Liiketoiminnan riskien seuranta on osa hallituksen normaalia työskentelyä. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on toimitusjohtajalla.

Yhtiöllä ei ole omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota, minkä seikan tilintarkastaja ottaa huomioon tilintarkastuksen laajuuden ja sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen keskeisenä tehtävänä on tarkastaa, antavatko tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastaja tarkastaa myös yhtiön hallinnon lainmukaisuuden. Finda Oy:n tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastaja

Yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Varsinaisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

Edellä mainittujen sijasta tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin ei valita toista varsinaista tilintarkastajaa eikä myöskään varatilintarkastajia. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Finda Oy:n tilintarkastajana on yhtiökokouksen 27.2.2017 valitsemana PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kalle Laaksonen.

Hallinnointiperiaatteiden päivitys

Hallinnointiperiaatteita päivitetään tarpeen mukaan. Kuvaus hallintoperiaatteista on nähtävillä Finda Oy:n internetsivuilla www.finda.fi.