Uutiset

09
helmi

Tiedote osakkeenomistajille 9.2.2024.

09.02.2024

Finda julkaisee ennakkotietoja vuoden 2023 tilinpäätöksestä. Vuotta 2023 koskevat tiedot ovat tilintarkastamattomia. Yhtiö julkaisee tilinpäätöksen viimeistään 21.2.2024.

Tilikauden keskeiset tapahtumat

Vuonna 2022 osakemarkkinoille haasteita aiheuttaneet teemat olivat pinnalla myös vuonna 2023. Inflaatiokehitys, korkotaso, Ukrainan sota ja taantumapelot olivat edelleen keskeisiä osakemarkkinoihin ympäri maailmaa vaikuttaneita asioita.

Osakemarkkinat ympäri maailmaa kehittyivät vuoden aikana positiivisesti. Euroopan Stoxx Europe 600 -indeksi nousi 12,7 %, Japanin Nikkei225 (EUR) 15,4 % ja Yhdysvaltain S&P 500 -indeksi (EUR) 19,9 % niin sanottujen Magnificient Seven -osakkeiden vetämänä. Helsingin pörssi laski vuoden aikana noin 6,6 %. Finda jatkoi vuonna 2023 strategiansa mukaista sijoitustoimintaa. Konsernin sijoituskohteiden lukumäärä säilyi lähes ennallaan tilikauden aikana: sijoituskohteiden määrä kasvoi noin 3 %. Portfoliosijoitusten tasearvo tilinpäätöshetkellä laski noin 8 % verrattuna vuoteen 2022. Konsernin portfoliosijoitusten tuotto (IRR) oli vuonna 2023 noin 6 %. Emoyhtiö hankki marraskuun lopussa noin 40 % osuuden Promeco Group -konsernista. Promeco on huipputason sähkömekaanisia järjestelmiä ja palveluja kansainvälisesti toimittava konserni, jonka ensimmäiset yksiköt on perustettu jo 1970-luvun alussa. Promecon liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 193,7 miljoonaa euroa (vuonna 2022: 151,2 miljoonaa euroa). Konsernin tilikauden tulos oli 14,2 miljoonaa euroa (vuonna 2022: 8,5 miljoona euroa).

Findan muuttuminen DNA-holdingyhtiöstä aktiivista sijoitustoimintaa tekeväksi sijoituskonserniksi

Finda on yli satavuotisen historiansa aikana muuttanut olennaisesti muotoaan kaksi kertaa. Ensimmäinen keskeinen muodonmuutos tapahtui vuosituhannen vaihteen jälkeen, kun perinteinen maakunnallinen puhelinyhtiö vähitellen muuttui teleoperaattori DNA:n omistajayhtiöksi.

Toinen keskeinen muutosprosessi alkoi vuonna 2019, kun Finda luopui DNA-omistuksestaan ja alkoi aktiivisesti muuttumaan instituutiokokoluokan sijoituskonserniksi. Muutosprosessi otti aikaa, mutta nyt Findan strategian ja toimintatapojen voidaan katsoa vakiintuneen.

Muutoksen suuruutta voidaan havainnollistaa seuraavalla taulukolla, jossa verrataan Findan nykyistä tilannetta 10 vuoden takaiseen. Taulukkoa luettaessa on huomattava, että vuonna 2013 Findan varallisuudesta yli 100% oli kiinni DNA:ssa.

Findan sijoitusstrategiana pitkän aikahorisontin arvosijoittaminen

Findan sijoitusstrategia perustuu pitkäjänteiseen arvosijoittamiseen. Sijoitusstrategian tavoitteena on kasvattaa Findan nettovarallisuutta.

Yhtiön sijoituspäätösten keskiössä on itsenäisesti tehtävä kohdeyhtiöiden käyvän arvon määritys. Mikäli sijoituskohteiden ostohinta on edullinen tehtyyn arvonmääritykseen nähden, ja muut sijoituskriteerit täyttyvät, sijoitus voidaan tehdä taloudellisesta suhdanteesta, markkinakehityksestä tai kohdemarkkinasta riippumatta. Sijoitusprosessiin kuuluu keskeisenä osana myös keskusteluyhteys merkittävien sijoituskohteiden johtoon.

Sijoitusprosessissa valikoituneet yritykset ovat useimmiten pieniä ja keskisuuria, vähävelkaisia ja vahvataseisia yhtiöitä, jotka kiinnostavat harvoin sijoittajien valtavirtaa, ja jotka ovat usein melko epälikvidejä. Findan osakeportfolio on hajautettu yhtiö- ja kohdemarkkinakohtaisen riskin pienentämiseksi. Finda ei ole ns. vastavirtasijoittaja tarkoituksellisesti, mutta sopivia ostokohteita on yleensä löytynyt enemmän taloudellisen laskusuhdanteen ja markkinoiden pessimismin aikoina. Ylikuumenneilta vaikuttavista sijoituskohteista Finda ei ole
lähtökohtaisesti kiinnostunut. Findan strategia johtaa usein siihen, että järkevä sijoituskohde löytyy tylsäksi koetulta markkinalta ja senkin puitteissa sellaiselta toimialalta, joka ei ole sijoitushetkellä sijoittajien valtavirran suosiossa. Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää pieniä japanilaisia kemianalan yhtiöitä, joihin Finda on sijoittanut.

Finda ei yritä ennustaa ajankohtaa osakkeiden markkinahintojen muuttumiselle. Yhtiön strategian mukaan valikoitujen sijoituskohteiden markkinahinnan nousua joutuu usein odottamaan kärsivällisesti vuosikausia. Finda pyrkii kulloinkin pitämään omistuksessaan mielestään edullisesti hinnoitellun, laadukkaan sekä hajautetun portfolion. Finda pitää omistuksistaan kiinni niin kauan kuin sijoituskohteet täyttävät niiltä niitä hankittaessa edellytetyt kriteerit.

Edellä mainitun portfoliosijoitustoiminnan lisäksi Finda tekee myös muun tyyppisiä sijoituksia, mikäli se kokee niiden riski-tuottosuhteen hyväksi, ja mikäli ne muuten katsotaan kokonaisuuden kannalta järkeviksi. Esimerkkinä voidaan mainita vuoden 2023 lopulla tehty suorasijoitus Promeco-konserniin.

Finda harjoittaa erittäin pitkäjänteistä sijoitustoimintaa, eikä se aseta lyhyen aikavälin tuottotavoitteita. Pitkän aikavälin tuottotavoitteena on kaksinkertaistaa yhtiön nettovarallisuus 10 vuoden aikajänteellä.

Findan sijoitustiimi on tehnyt edellä mainitulla strategialla yhdessä sijoitustoimintaa yli 20 vuotta. Sijoitustiimin omaa varallisuutta on merkittävästi kiinni Findassa. Osaltaan näistä syistä Findalla on kyky ja kärsivällisyys noudattaa pitkäjänteistä strategiaansa, jossa ei odoteta pikavoittoja, kvartaalibonuksia tai pelätä urariskejä.

Osingot

Finda on maksanut viimeisen 10 vuoden aikana merkittävän määrän osinkoja.

Runsas osingonjako on ollut käytännössä olennaisilta osin merkittävien kertaluonteisten DNA-voittojen maksamista omistajille. Viimeisen seitsemän vuoden aikana osinkoina maksettu 340 miljoonaa euroa on suuruudeltaan noin kaksinkertainen verrattuna Findan markkina-arvoon 10 vuotta sitten.

Findan strategian mukaista tavoitetta nettovarallisuuden kasvattamisesta ei voida toteuttaa, mikäli yhtiö jatkaa suhteettoman suurien osinkojen maksamista verrattuna sijoitustoiminnan tuottoihin, nettovarallisuuteen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Varallisuutta pyritään kasvattamaan maksimoimalla korkoa korolle -ilmiö käyttämällä sijoitustoiminnan realisoituneet tuotot uusiin strategian mukaisiin osakeostoihin. Ilman vuosittaista ”osingonjakovelkaa” Finda voi suunnitella sijoitusasteensa ja riskitasonsa paremmin. Lisäksi on hyvä muistaa, että sijoittamisessa pitää varautua siihen, että jopa 1/3 vuosista tulee olemaan oletusarvoisesti tappiollisia.

Findan osinkopolitiikkana jatkossa on edellä kuvatun sijoitusstrategian turvaamiseksi maksaa osinkoja maltillisesti tai ei lainkaan. Osingonjaon kulloisessakin arvioinnissa otetaan huomioon markkinatilanne, potentiaalisten sijoituskohteiden määrä ja sijoitusstrategialle asetettujen taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Kaupankäynti Findan osakkeilla

Listaamattomille ja listatuille sijoitus- ja holdingyhtiöille ominaiseen tapaan Findan osakkeella käydään ja on aina käyty kauppaa yhtiön substanssiarvoa matalammilla hinnoilla. Osakkeiden kaupankäyntihinnat ovat kuitenkin seuranneet yhtiön substanssiarvon kehitystä.

Kymmenen vuotta sitten Findan osakkeella käytiin kauppaa keskimäärin 14,00 euron hintaan, kun vuoden 2024 yhtiökokouksen jälkeen omien osakkeiden hankintahinta on 34,00 euroa. Edellisen 10-vuotissykslin aikana osakkeen arvo on kasvanut 143 %. Tämän lisäksi Finda jakoi aikavälillä 2014–2023 osinkoja yhteensä 27,612 euroa per osake, mikä nostaa kokonaistuoton 340,1 %:iin. Vuosittainen tuotto (IRR) oli näin ollen 23,6%. Samalla aikavälillä Helsingin pörssi (OMXHGI) tuotti 111,5 % vuosittaisen tuoton ollessa 7,8 %. Findan osakkeenomistajien tuotto on viimeisen 10 vuoden aikana perustunut osinkoihin ja arvonnousuun. Jatkossa mahdollinen tuotto tulee painottumaan arvonnousuun.

Yhtiössä on yleisellä tasolla pohdittu ja arvioitu pörssilistautumista, mutta vertailukohdat Suomessa ja ulkomailla indikoivat, että Findan osakkeen ns. tekninen listaaminen johtaisi todennäköisesti hyvin heikkoon likviditeettiin ja hinnanmuodostukseen. Pörssilistattuna yhtiönä Findalle aiheutuisi kuluja ja byrokratiaa, joka pahimmillaan saattaisi haitata myös sen päästrategian toteuttamista. Lisäksi osinkojen verotus muuttuisi omistajien kannalta epäedulliseksi, esimerkiksi edellisen 7 vuoden osingoista olisivat omistajat maksaneet n. 50 miljoonaa euroa enemmän veroja, mikäli Findan osake olisi ollut listattu. Yhtiön keskeiset osakkeenomistajat ovat esittäneet kantanaan, että Findan ei kannata listautua pörssiin.

Findan hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tehostaa yhtiön osakkeiden kaupankäyntikelpoisuutta ja hinnanmuodostusta. Tavoitteena on nettovarallisuuden lisäksi kaksinkertaistaa myös Findan osakkeiden kaupankäyntihinnat seuraavan 10 vuoden aikajänteellä.

Finda pyrkii tehostamaan osakkeidensa kaupankäyntiedellytyksiä jatkossa ehdottamalla jäljempänä tarkemmin perusteltua osakkeidensa yhdistämistä. Lisäksi yhtiökokoukselle ehdotetaan omien osakkeiden enimmäishankintamäärien kasvattamista 270 osakkeesta 1.000 osakkeeseen (osakkeiden yhdistämisen jälkeen 200 osakkeeseen). Yhtiön hallitus on myös tehnyt päätöksen nostaa omien osakkeiden hankintahintaa 170 euroon per uusi yhdistetty osake, mikä vastaa 34 euron osakekohtaista hintaa vanhoilla osakkeiden lukumäärillä. Hinta nousee 6,25 % aikaisemmasta 32 euron osakekohtaisesta hankintahinnasta. Yhtiön tavoitteena on, että sen osakkeiden kaupankäyntihinnat seuraisivat jatkossakin jossakin suhteessa yhtiön substanssiarvon kehitystä, ottaen huomioon myös yhtiön osakkeilla muuten tehtyjen kauppojen kauppahinnat, siltä osin kuin niistä on mahdollista saada tietoa.

Findan osakkeiden yhdistäminen

Findan hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään omia osakkeita lunastamalla osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisesti. Kutakin yhtiön nykyistä viittä (5) osaketta vastaisi jatkossa yksi (1) osake.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on parantaa osakekaupankäynnin edellytyksiä yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla sekä luoda paremmat edellytykset yhtiön omien osakkeiden hankkimismenettelyn jatkamiselle ja kehittämiselle.

Osakkeiden likviditeetti ja hinnanmuodostus

Kaupankäynti listaamattomilla osakkeilla poikkeaa pörssikaupankäynnistä. Pörssissä kaupankäynti on automatisoitua, nopeaa ja tehokasta. Pörsseillä on sähköiset kaupankäyntialustat ja pörssikaupan osapuolilla valmiit tilit ja sopimukset, jolloin kaikki kaupat voidaan toteuttaa automaattisesti ilman jokaiseen kaupankäyntitapahtumaan liittyvää ihmistyötä. Aikanaan kuitenkin myös pörssikaupankäynnissä oli käytössä ns. pörssierät. Tämä tarkoitti sitä, että osakkeita ei voinut ostaa tai myydä haluamaansa määrää, vaan osakkeita piti ostaa tietyn kokoisissa vähimmäiserissä, jotka olivat suuruudeltaan tyypillisesti yli tuhannen euron arvoisia. Pörssierien poistumisen jälkeen vuonna 2006 kauppojen kokorajoituksia ei pörssikaupassa ole ollut. Pörssierät olivat käytössä siksi, että aikanaan myös pörssikaupankäynnissä oli transaktiokohtaisia kuluja ja työvaiheita. Pidemmälle edenneen automatisoinnin myötä pörssieristä on voitu luopua sekä Suomessa että ulkomailla.

Listaamattomien osakkeiden kaupankäynnissä korostuvat taas manuaaliset työvaiheet ja paperityö. Vastapuolten henkilöllisyyden tunnistaminen, omistusoikeuden varmistaminen ja rahasiirron toteuttaminen omistusoikeuden siirtymistä vastaan puolin ja toisin luotettavasti ja riskittömästi hankaloittaa listaamattomien osakkeiden kaupankäyntiä. Lisäksi on huomattava, että merkittävä osa Findankin osakkeiden myyjistä on kuolinpesiä, mistä seuraa useita lisätyövaiheita ja epäselvyyttä kauppojen toteuttamiseen.

Finda ei ole listattu yhtiö, mutta sillä on poikkeuksellisen suuri määrä osakkeenomistajia. Valtaosa osakkeenomistajista omistaa pienehkön osuuden, joka kuitenkin jakautuu useisiin osakkeisiin. Edellä mainittujen hallinnollisten työvaiheiden merkitys korostuu Findan osakkeella tehtävässä kaupankäynnissä.

Finda on viime vuosina ostanut yhtiökokouksen valtuutuksella ja hallituksen siihen perustuneella päätöksellä omia osakkeitaan. Findan kaltaisessa yhtiössä omien osakkeiden ostaminen on muodostanut kohtalaisen tärkeän keinon mahdollistaa osakkeiden myynti. Omien osakkeiden osto on toisaalta ollut kohtuullinen ja yhdenvertainen tapa ylläpitää osakkeille jonkinlaista myyntimahdollisuutta heikentämättä niiden asemaa, jotka eivät halua luopua omistuksestaan. Omien osakkeiden hallittua hankintaa on hallituksen näkemyksen mukaan aiheellista jatkaa jatkossakin.

Pienten osake-erien kaupankäyntikulut suhteessa kaupankäyntiarvoon ovat tällä hetkellä niin suuret, että ne käytännössä estävät kaupankäynnin ja vaikeuttavat Findan omien osakkeiden ostamista. Liialliset transaktiokustannukset ovat periaatteellisesti ongelmallisia myös osakkeenomistajaksi jäävien yhdenvertaisuuden kannalta, koska yksittäisten osakkeiden lunastaminen voi merkitä oston arvoon nähden epäsuhteisia suoria ja laskennallisia kustannuksia. Vastaavat, Findan osakkeen vaihdannan hallinnolliseen hankaluuteen ja kustannuksiin liittyvät ongelmat vaikuttavat oletettavasti kaupantekoon myös Findan omasta osakkeiden ostotoiminasta riippumattomilla markkinoilla.

Osakkeiden yhdistäminen mahdollistaa ja edesauttaa osakkeiden vaihdantaa ja vaihdannan jatkuvuutta sekä yleisesti että yhtiön omien osakkeiden hankintamenettelyn kannalta. Osakkeiden yhdistäminen pienentää oleellisesti suhteellisia kaupankäyntikustannuksia pienimmissä kaupankäyntierissä, mikä edistää kaupankäyntiä Findan osakkeella ja samalla alentaa kynnystä sille, että Finda voi jatkossakin ostaa omia osakkeitaan ja tarjota näin osakkeenomistajille tarkoituksenmukaisen ja tasapuolisen myyntikanavan.

Hallituksen näkemyksen mukaan osakkeiden yhdistäminen tulee myös parantamaan ja tehostamaan osakkeiden hinnanmuodostumista listaamattomien osakkeiden markkinoilla. Kaupankäynnin hintahajonta pienenee ja hinnanmuodostus on tasaisempaa. Osakkeen yhdistäminen voi lisäksi parantaa yhtiön osakkeen arvomielikuvaa sijoittajien näkökulmasta. Tämä voi edesauttaa yhtiön osakkeen arvonkehitystä pitkällä aikavälillä.

Osakkeiden yhdistämisen toteutus

Yhtiön näkemyksen mukaan sekä toteuttamiskelpoisuuden että hinnanmuodostuksen kannalta tehokkaat kaupankäyntierät Findan osakkeilla ovat useita satoja euroa. Osakkeiden yhdistäminen ehdotetaan kuitenkin tehtäväksi vain 1:5 yhdistämissuhteella, joka on katsottu kaikki asianhaarat huomioon ottaen järkeväksi tasoksi. Osakkeiden yhdistämissuhde on valittu siten, että osakkeiden yhdistämisellä on mahdollisimman vähän kielteisiä vaikutuksia yhtiön yksittäisille osakkeenomistajille ja välttäen pyöristämisestä johtuvaa osakkeiden lunastamista. Osakkeiden yhdistäminen johtaa hallituksen arvion mukaan siihen, että alle 0,1% yhtiön kaikista osakkeenomistajista joutuu osakkeiden yhdistämisen seurauksena luopumaan kaikista osakkeistaan. Pyöristämisen johdosta myytävien osakkeiden lukumäärä on alle 0,05% yhtiön kaikista osakkeista.

Tiedote osakkeenomistajille (PDF)