Uutiset

24
helmi

KUTSU FINDA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

24.02.2022

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Finda Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17.3.2022 kello 9.00 Rake-salissa, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki.

Kokoukseen liittyvät poikkeusjärjestelyt

Finda Oy suhtautuu koronavirusepidemiaan vakavasti ja ryhtyy useisiin poikkeusjärjestelyihin voidakseen varmistaa kokoukseen osallistuvien henkilöiden turvallisuuden.

Yhtiö seuraa kulloinkin voimassa olevia viranomaismääräyksiä, joilla voi olla vaikutusta yhtiökokouksen järjestämiseen.

Finda kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan koronaviruksen vaikutuksia osakkeenomistajien, Yhtiön työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyteen ja turvallisuuteen. Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia huomioimaan seuraavat kokoukseen liittyvät tiedot:

  • Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 54,6 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja että paikalle tulon sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.
  • Yhtiökokouksessa kiinnitetään erityistä huomiota riittävien turvavälien pitämiseen ja käsihygieniaan. Kokoukseen osallistuvia pyydetään kuitenkin oma-aloitteisesti huolehtimaan varotoimista koronaviruspandemian leviämisen ehkäisemiseksi.

  • Tilaisuudessa ei ole tarjolla kahvia, virvokkeita tai muutakaan tarjoilua, eikä jaettavaa materiaalia.

  • Kokoukseen osallistumista paikan päällä tulee ehdottomasti välttää, mikäli osallistujalla on lieviäkin pandemiaksi luokitellulle sairaudelle tyypillisiä oireita.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 2,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2022 ovat  merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.3.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

14
.
Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2022 yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut KHT Kalle Laaksosen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

15.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 270.000 osaketta, mikä vastaisi noin 2,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen näkemyksen mukaan omien osakkeiden hankkiminen parantaisi osakkeiden likviditeettiä ja tarjoaisi yhtiön laajalle pienosakaskunnalle vaihtoehtoisen tavan myydä osakkeensa. Omia osakkeita hankittaisiin myös yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Omien osakkeiden hankkiminen tehostaisi yhtiöön sijoitetun pääoman käyttöä.

Yhtiö voisi hankkia omia osakkeita osakkeenomistajien tekemien tarjousten perusteella. Omista osakkeista maksettava vastike olisi vähintään 0 euroa ja enintään 55 euroa osakkeelta. Yhtiön maksama vastikkeen määrä voisi vaihdella ja vastikkeen määrää kulloinkin päättäessään hallituksen pitäisi mm. seurata yhtiön osakkeilla muuten tehtyjen kauppojen kauppahintoja, siltä osin kuin hallituksen on mahdollista saada niistä tietoa. Yhtiö voisi hankkia enintään 270 osaketta kultakin yksittäiseltä osakkeenomistajalta tämän valtuutuksen perusteella.

Hallitus voisi valtuutuksen nojalla päättää milloin, ja edellä asetetut rajoitukset huomioon ottaen, millä hinnalla ja kuinka paljon yhtiö osakkeita hankkii. Hallituksella olisi myös mahdollisuus koska tahansa keskeyttää tai lopettaa omien osakkeiden hankkiminen.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

17. Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.finda.fi. Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä vähintään viikko ennen kokousta mainituilla yhtiön internetsivuilla. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Finda Oy:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittautumaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.finda.fi tai sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@finda.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus sekä puhelinnumero. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin. Tiedot tullaan poistamaan heti, kun niitä ei enää tarvita yhtiökokoustarkoitukseen. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.3.2022 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Finda Oy, PL 226, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@finda.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

4. Muut ohjeet

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 Finda Oy:llä on kokouskutsun päivänä 24.2.2022 yhteensä 13.617.236 osaketta, jotka jakaantuvat kahteen osakesarjaan. Osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 15.821.236 ääntä. A-sarjan osakkeita on 13.501.236 kappaletta, joista 179.629 kappaletta on yhtiön hallussa. K-sarjan osakkeita on 116.000 kappaletta. A-sarjan osakkeilla on yksi ääni osaketta kohden ja K-sarjan osakkeilla 20 ääntä osaketta kohden.

Helsingissä 24.2.2022

Finda Oy
Hallitus

Yhtiökokouskutsu >>

Tietosuojaseloste >>

Vuosikertomus >>