Uutiset

30
huhti

KUTSU FINDA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

30.04.2018

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Euroclearin palvelukatkon vuoksi Ilmoittautumislinkin käytössä voi esiintyä ongelmia ajalla 4.5.2018 klo 13:00 – 7.5.2018 klo 8:00.

 

Finda Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 28.5.2018 kello 9.00 Scandic Marina Congress Centerin Fennia I -salissa, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille alkaa kello 8.30.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista 628.001.906,49 euroa, josta tilikauden voitto on 475.201.328,43 euroa, jaetaan osinkoa 4,12 euroa osakkeelta eli yhteensä 56.103.012,32 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.5.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 7.6.2018.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2018 yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut KHT Kalle Laaksosen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, ja edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä vähintään viikko ennen kokousta yhtiön toimitiloissa osoitteessa Logomo Byrå, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku sekä yhtiön internetsivuilla www.finda.fi. Mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.5.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Finda Oy:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23.5.2018 klo 9.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.finda.fi
b) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous[a]finda.fi
c) kirjeitse osoitteeseen Finda Oy, c/o Aurejärvi, Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.5.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.5.2018 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Finda Oy, c/o Aurejärvi, Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

Helsingissä 30.4.2018

Finda Oy

Hallitus

 

Yhtiökokoukseen liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa Essi Väänänen, p. 044 936 4824, yhtiokokous[a]finda.fi

 

Yhtiökokouskutsu

Tietosuojaseloste