Uutiset

01
huhti

KUTSU FINDA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

01.04.2020

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Mikäli olette päättäneet valtuuttaa yhtiön nimeämän asiamiehen, asianajaja Mikko Tyynilän, asiamieheksenne yhtiökokouksessa, teidän ei tarvitse ilmoittaa asiamiehen tietoja ilmoittautuessanne yhtiökokoukseen ylläolevan ilmoittautumislinkin kautta. Teidän tulee kuitenkin valtuuttaa asianajaja Mikko Tyynilä asiamieheksenne yhtiökokouksessa. Valtakirjapohja ja tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemiseksi ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta.


Finda Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2020 kello 9.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki.

Kokoukseen liittyvät poikkeusjärjestelyt

Yhtiökokoukseen liittyy useita poikkeusjärjestelyjä koronaviruksen vuoksi.

Poikkeusjärjestelyillä pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen ja ehdotetun osingon maksaminen alkuperäisessä aikataulussa.

Yhtiökokous voidaan järjestää 22.4.2020 vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että kokous voidaan järjestää viranomaismääräyksiä noudattaen.

Finda kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan yhtiökokouspaikalta poisjäämistä ja huomioimaan seuraavat kokoukseen liittyvät tiedot:

 • Osakkeenomistaja voi ilman kustannuksia valtuuttaa Finda Oy:n osoittaman asiamiehen asianajaja Mikko Tyynilän Asianajotoimisto Reims & Co Oy:stä asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Valtakirjamalli ja toimintaohjeet ovat saatavissa Finda Oy:n internetsivuilla www.finda.fi.
 • Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 49,3 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja että paikalle tulon sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.
 • Yhtiön hallitus on paikalla minimimiehityksellä ja yhtiön toimitusjohtaja ei osallistu kokoukseen.
 • Yhtiökokous ja kaikki asiakohdat pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä.
 • Tilaisuudessa ei ole tarjolla kahvia, virvokkeita tai muutakaan tarjoilua, eikä jaettavaa materiaalia.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,3 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 3,68 euroa ulkona olevaa osaketta kohden eli yhteensä 49.480.201,76 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.5.2020.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,3 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä hallituksen voitonjakoesityksen hyväksymisen puolesta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,3 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastuuvapauden myöntämisen puolesta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,3 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle palkkioiden säilyttämistä ennallaan:

 • hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 2.200 euroa kuukaudessa ja 600 euroa kokoukselta;
 • hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiona 1.100 euroa kuukaudessa ja 600 euroa kokoukselta;
 • matkakulut korvattaisiin toteutuneiden kustannusten mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,3 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin viisi (5) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,3 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyisistä jäsenistä:

 • Sami Aurejärvi
 • Justus Könkkölä
 • Sami Haunia
 • Riikka Karppinen, ja

hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä:

 • Ted Roberts.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,3 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä hallituksen esityksen puolesta.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2020 yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut KHT Kalle Laaksosen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,3 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä hallituksen esityksen puolesta.

15. Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.finda.fi. Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä vähintään viikko ennen kokousta mainituilla yhtiön internetsivuilla. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.4.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Finda Oy:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 17.4.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittautumaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.finda.fi tai sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous[a]finda.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus sekä puhelinnumero.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 8.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.4.2020 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Kuten kutsun alussa on todettu, yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa ja suosittelee sen sijaan, että osakkeenomistajat valtuuttavat maksutta asianajaja Mikko Tyynilän asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kuitenkin myös asiamiehen valtuuttamiseksi ilmoittauduttava yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla. Valmis valtakirjapohja ja tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemiseksi ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.finda.fi. Valtakirja pyydetään toimittamaan pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen mikko.tyynila[a]reims.fi tai postitse Asianajotoimisto Reims & Co Oy, Aleksanterinkatu 15 B, 6. kerros, 00100 Helsinki viimeistään 17.4.2020 klo 16.00.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mahdolliset muun asiamiehen valtuuttamista koskevat valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Finda Oy, Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous[a]finda.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

4. Muut ohjeet

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Finda Oy:llä on kokouskutsun päivänä 1.4.2020 yhteensä 13.617.236 osaketta, jotka jakaantuvat kahteen osakesarjaan. Osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 15.821.236 ääntä. A-sarjan osakkeita on 13.501.236 kappaletta, joista 171.529 kappaletta on yhtiön hallussa. K-sarjan osakkeita on 116.000 kappaletta. A-sarjan osakkeilla on yksi ääni osaketta kohden ja K-sarjan osakkeilla 20 ääntä osaketta kohden.

Helsingissä 31.3.2020

Finda Oy
Hallitus

Yhtiökokouskutsu >>

Valtakirja >>

Tietosuojaseloste >>

Lisätietoja p. 044 728 8887