Uutiset

09
huhti

KUTSU FINDA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

09.04.2019

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Finda Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 6.5.2019 kello 17.00 hotelli Scandic Park Helsingin Explore-salissa, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen ilmoittautuneille alkaa kello 16.00.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista 580.782.994,01 euroa, josta tilikauden voitto on 8.774.353,23 euroa, jaetaan osinkoa 3,84 euroa osakkeelta eli yhteensä 52.290.186,24 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 15.5.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2019 yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut KHT Kalle Laaksosen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Yhtiön tytäryhtiön omistamien kaikkien DNA Oyj:n osakkeiden myynnin Telenor Mobile Holding AS:lle vahvistamiseksi ja hyväksymiseksi
Hallitus ehdottaa ja suosittelee yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa ja hyväksyy Yhtiön, Yhtiön tytäryhtiö Finda Telecoms Oy:n ja Telenor Mobile Holding AS:n välillä 9.4.2019 allekirjoitetun osakekauppakirjan ehtojen mukaisen kaupan, jossa Finda Telecoms Oy myy Telenor Mobile Holding AS:lle kaikki omistamansa 37.385.454 DNA Oyj:n osaketta yhteensä 781,36 miljoonan euron (20,90 euroa / osake) kauppahintaan osakekauppakirjan ehtojen mukaisesti (”Kauppa”).

Kauppaa koskevan osakekauppakirjan mukaan Kaupan toteutuminen on ehdollinen muun muassa sille, että Yhtiön yhtiökokous vahvistaa ja hyväksyy Kaupan. Lisätietoja keskeisistä Kaupan toteuttamisedellytyksistä ja osakekauppakirjan sisällöstä on kuvattu hallituksen ehdotuksessa yhtiökokoukselle.

16. Oikeuden arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvien oikeuksien menettämisestä päättäminen
Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään 16.12.2000 alkaen. Lännen Puhelin Oy sulautui yhtiöön 31.8.2008. Sulautumisvastikkeena annettiin yhtiön uusia osakkeita. Osa sekä yhtiön ennen sulautumista annetuista osakkeista että sulautumisvastikkeena annetuista osakkeista on edelleen kirjattuina yhteiselle arvo-osuustilille (ns. yhteistili) sen johdosta, että kirjaamisvaatimuksia asiakirjoineen ei ole esitetty. Osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n mukainen 10 vuoden kirjaamisaika on päättynyt ja osakeyhtiölain voimaanpanolain edellyttämä 10 vuotta osakeyhtiölain voimaantulosta on kulunut. Osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n mukaan yhtiökokous voi näin ollen päättää, että oikeus yhteistilille kirjattuun Finda Oy:n osakkeeseen menetetään, jollei osakkeenomistaja ole vaatinut osakkeiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään. Vaatimus osakkeiden kirjaamisesta arvoosuusjärjestelmään olisi osakeyhtiölain esitöiden mukaan tehtävissä ennen kuin yhtiökokous päättää asiasta. Menetettyyn osakkeeseen sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Osakeyhtiölaki ei aseta yhtiölle erityisiä toimintavelvoitteita eikä edellytä toimenpiteitä kuten arvoosuusjärjestelmän ulkopuolella olevien osakkeiden omistajien informoimista yhteistilille kirjattujen osakkeiden mahdollisesta lakiin perustuvasta menettämisestä. Osakeyhtiölaki esitöineen asettaa toimintavelvollisuuden osakkeenomistajalle.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuviin oikeuksiin on menetetty niiden osakkeiden osalta, joiden kirjaamisvaatimusta ei ole esitetty ja osakekirjaa tai muuta vastaavaa asiakirjaa sekä mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä ei ole esitetty ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 6.5.2019 kello 17.

Mikäli osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, kirjaamisvaatimus on esitettävä viimeistään edellä mainittuna määräaikana. Jälkivaihtovaatimus on saatettava täydelliseksi esittämällä tarvittavat asiakirjat, kuten osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös, yhtiölle viimeistään 30.11.2019.

Menettämisseuraamuksen kohteena oleviin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä liitteessä kuvatun mukaisesti. Hallituksen ehdottamien keskeisimpien muutosten tarkoituksena on yhtiön osakkeiden vaihdannan helpottaminen ja parantaminen poistamalla yhtiöjärjestyksen määräykset koskien lunastusvelvollisuutta sekä lunastus- ja suostumuslausekkeita. Muihin yhtiöjärjestyksen määräyksiin ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä.

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.finda.fi ja yhtiön toimitiloissa.

18. Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, ja edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja muut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä vähintään viikko ennen kokousta yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki sekä yhtiön internetsivuilla www.finda.fi. Mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 23.4.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Finda Oy:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.5.2019 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.finda.fi
b) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous[a]finda.fi
c) kirjeitse osoitteeseen Finda Oy, Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 23.4.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.4.2019 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Finda Oy, Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Helsingissä 9.4.2019

Finda Oy
Hallitus

Yhtiökokouskutsu >>

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle 2019 >>

Varsinainen yhtiökokous 2019 >>

Tietosuojaseloste >>