DNA Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016

31.01.2017

DNA:n kannattavuus parani vuoden 2016 aikana merkittävästi

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Loka-joulukuu 2016

Tammi-joulukuu 2016

DNA:n vuoden 2017 näkymät

DNA:n liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan jonkin verran vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

 

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. €

10-12/2016

10-12/2015

Muutos-%

1-12/2016

1-12/2015

Muutos-%

1-12/2015

Liike-vaihto

225,2

213,9

5,2 %

858,9

828,8

3,6 %

828,8

Käyttö-kate

51,3

54,2

-5,4 %

236,3

227,7

3,8 %

227,7

- osuus liike-vaih-dosta, %

22,8 %

25,3 %

 

27,5 %

27,5 %

 

27,5 %

Vertailu-kelpoi-nen käyttö-kate*

57,5

54,2

6,1 %

247,1

226,7

9,0 %

226,7

- osuus liike-vaih-dosta, %

25,5 %

25,3 %

 

28,8 %

27,3 %

 

27,3 %

Poistot ja arvon-alentu-miset

36,7

34,9

 

145,0

154,6

 

154,6

Liike-tulos

14,5

19,3

-24,8 %

91,2

73,1

24,8 %

73,1

- osuus liike-vaih-dosta, %

6,4 %

9,0 %

 

10,6 %

8,7 %

 

8,8 %

Vertailu-kelpoi-nen liike-tulos*

20,8

19,3

7,6 %

102,1

72,0

41,7 %

72,0

- osuus liike-vaih-dosta, %

9,2 %

9,0 %

 

11,9 %

8,7 %

 

8,7 %

Tulos ennen veroja

12,2

16,7

-27,2 %

81,7

61,6

32,6 %

61,6

Tilikau-den tulos

9,6

14,0

-31,1 %

65,2

50,0

30,3 %

50,0

Sijoite-tun pääoman tuotto (ROI), %

6,1

8,2

 

9,6

7,6

 

7,6

Oman pääoman tuotto (ROE), %

6,8

10,8

 

11,6

9,7

 

9,7

Inves-toinnit

58,7

70,9

-17,2 %

143,6

154,7

-7,2 %

154,7

Raha-virta inves-tointien jälkeen

3,8

18,1

 

83,5

97,3

 

97,3

Vapaa kassa-virta omalle pää-omalle

 

 

 

92,6

101,5

 

412,3

Netto-velka

 

 

 

321,7

412,3

-22,0 % 

78,5

Netto-velka / käyttö-kate

1,57

1,90

 

1,36

1,81

 

44,1

Netto-velkaan-tumis-aste (gearing), %

 

 

 

53,9

78,5

 

5,90

Oma-varai-suus-aste, %

 

 

 

48,4

44,1

 

5,90

Laimen-tamaton osake-kohtai-nen tulos (euroa)

0,7

0,11

 

0,51

0,39

 

1 672

Laimen-nettu osake-kohtai-nen tulos (euroa)

0.7

0,11

 

0,51

0,39

 

1 672

Henki-löstön määrä kauden lopussa

 

 

 

1 668

1 672

-0,2 %

1 672

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2016 on ollut DNA:n kannalta vahva niin taloudellisen kehityksen, asiakasmäärien kasvun ja asiakastyytyväisyyden parantumisen näkökulmasta. Liikevaihtomme kasvoi 858,9 miljoonaan euroon. Kannattavuutemme parani merkittävästi liiketuloksen kasvaessa 24,8 prosenttia 91,2 miljoonaan euroon, ja liiketuloksen osuus liikevaihdosta nousi 10,6 prosenttiin. Osakekohtainen tuloksemme oli 0,51 euroa osakkeelta. Palveluliikevaihdon vahva kasvu (liikevaihto vähennettynä laitemyynnillä ja yhdysliikennemaksuilla) ja päätelaitteiden myynnin hyvä kehitys kasvattivat liikevaihtoa. Palveluliikevaihdon kasvu johtuu erityisesti matkaviestinliittymien myynnin hyvästä kehityksestä ja lisääntyvästä mobiilidatan käytöstä 4G-liittymien yleistymisen myötä. Yhdysliikennetuottojen lasku ja maksutelevisiopalveluiden heikentynyt kysyntä vaikuttivat liikevaihtoomme heikentävästi.

Matkaviestinverkon liittymämäärät kasvoivat jälleen vuoden aikana. Liittymämäärä kasvoi yhteensä 121 000 liittymällä yli 2,7 miljoonaan liittymään. Kiinteän verkon liittymäkantamme pieneni yhteensä 7 000 liittymällä ja vuoden lopussa liittymien määrä oli yli 1,1 miljoonaa liittymää. Kiinteän verkon liittymäkannan pieneneminen johtuu kiinteiden puheliittymien vähenemisestä. Laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymien määrä kasvoi vuoden aikana yhteensä noin 6 000 liittymällä.

DNA:n osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsingin päälistalla alkoi loppuvuodesta. Listautuminen on tärkeä etappi kehittäessämme DNA:sta entistäkin vahvempaa tietoliikennepalveluiden tarjoajaa Suomessa. Osakkeiden lopullinen merkintähinta listautumisannissa oli 10,10 euroa osakkeelta ja listautumisantimme ylimerkittiin moninkertaisesti. Listautumisemme myötä meillä on nyt yli 11 000 osakkeenomistajaa. Listautumisen kustannukset vaikuttivat neljännen neljänneksen tulokseen heikentävästi. Liikevaihto ja vertailukelpoisin luvuin tarkasteltu kannattavuus kasvoivat kuitenkin selvästi.

Vuonna 2016 investoimme huomattavasti 4G-verkkoomme, joka valmistui pääosin vuoden loppuun mennessä. Keväällä 2015 alkanut DNA:n ja Soneran yhteisen matkaviestinverkon rakentaminen Pohjois- ja Itä-Suomeen saatiin myös päätökseen loppuvuodesta 2016. Puolentoista vuoden aikana kattavammat ja huippunopeat tietoliikenneyhteydet on tuotu yli 760 000 ihmiselle myös haja-asutusalueilla. Arvioimme operatiivisten investointiemme tulevan jatkossa pienenemään, kun matkaviestinverkon investointien painopiste siirtyy tulevina vuosina uudistamisesta ja peittoalueen kasvattamisesta kapasiteetin kasvattamiseen.

4G-dataliikenne DNA:n verkoissa kasvoi vuoden 2016 aikana noin 120 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tefficientin joulukuussa 2016 julkaisemasta raportista ilmenee, että DNA:n asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa liittymää kohti. Tutkimuksen mukaan DNA:n verkossa liikkui tammi-syyskuussa 2016 peräti 9,9 gigatavua dataa kuukaudessa liittymää kohti.

Suomen talous on hiljalleen palaamassa kasvu-uralle, minkä odotetaan vaikuttavan asiakaskysyntään positiivisesti. Odotammekin palveluliikevaihdon kasvavan myös vuonna 2017, mutta yhdysliikenneliikevaihdon pienenemisen vuoksi kokonaisliikevaihdon ennustetaan jäävän suunnilleen samalle tasolle kuin vuonna 2016. Kasvava palveluliikevaihto ja operatiivisen toiminnan jatkuva tehostuminen kasvattavat vertailukelpoista liiketulosta jonkin verran vuoteen 2016 verrattuna.

Vuonna 2017 tulemme jatkamaan toimenpiteitämme asiakaskokemuksen parantamiseksi edelleen. Panostuksia henkilöstömme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen jatketaan ja tavoitteenamme on rakentaa huippuammattilaisten tiimi, jossa on omistautunut ja pätevä työntekijä jokaisessa tehtävässä.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA:n taloudellinen raportointi ja tapahtumat vuonna 2017:

Vuoden 2017 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus 21.4.2017
Puolivuotiskatsaus 18.7.2017
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 20.10.2017
DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous keskiviikkona 22.3.2017

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2015 oli 859 miljoonaa euroa ja liiketulos 91 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, @DNA_Business ja @DNA_Palvelu sekä Facebookissa.